این چندمین بار است که می آید پشت پنجره و در حالیکه پرده را می پیچد دور موهایش دولا می شود و خم کوچه را نگاه می کند ؟ چند بار تا به حال از صبح که بلند شده چای دم کرده و فنجان های داخل سینی را جابه جا کرده ؟ چند بار تا به حال موهایش را شانه کشیده و گل سر نقره ای کوچک پر از نگینش را روی سرش جابه جا کرده ؟ چند بار تا به حال میوه های داخل ظرف بلورش را مرتب کرده ؟ چندبار تا به حال آهنگ " اونور دریاها " ی گروه کیوسک را گوش کرده و تصویر دو نفری گوش کردنش را مجسم کرده ؟

[ ۱٤ آذر ۱۳۸٩ ] [ ٩:۱٢ ‎ق.ظ ] [ الی ]